Vaillant Serwis Warszawa poleca ciekawe artykuły

Kamień kotłowy problem w instalacjach grzewczych oraz kotłowniach firmy Vaillant

2011-10-30 22:18:40, komentarzy: 0

   

Instalacja centralnego ogrzewania jest napełniana najczęściej wodą wodociągową i zwykle nikt nie zadaje sobie trudu by sprawdzić czy nadaje się ona do tego celu. Efektami takiego po­stępowania mogą być: spadek sprawności, wyższe koszty eks­ploatacyjne i zmniejszona trwałość kotła Vaillant.

Jakość wody stosowanej w instala­cjach grzewczych reguluje m.in. Pol­ska Norma PN-93/C-04607, „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaga­nia i badania dotyczące jakości wo­dy". Norma podaje: „Dopuszcza się twardość ogólną nie większą niż 4 mval/l (2 mmol/l), jeżeli produ­cent wymienników lub kotłów Vaillant nie określił innych wymagań. (...) Insta­lacje systemu zamkniętego wykona­ne ze stali z grzejnikami stalowymi, żeliwnymi lub aluminiowymi należy zasilać wodą o zawartości jonów agresywnych poniżej 150 mg/l (Cl-+ SO42-), przy czym jonów chlorko­wych nie może być więcej niż 100 mg/l. (... ) W instalacjach centralne­go ogrzewania współpracujacej z kotłami cetralnego ogrzewania firmy Vaillant, w których nie stosu­je się ochrony inhibitorowej odczyn pH wody powinien wynosić:


8,0 - 9,5 - w instalacjach ze stali i żeliwa,
8,0 - 9,0 - w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych stal/miedź,
8,0 - 8,5 - w instalacjach z grzejni­kami aluminiowymi".


Nie jest łatwo zorientować się o co chodzi przy tak naukowo ujętej infor­macji technicznej. Stąd nie należy się dziwić, że instalator centralnego ogrzewania idzie najkrótszą drogą, odkręca kran i napełnia instalację c.o. nie zaprzątając sobie głowy roz­wiązywaniem zawiłych, normatyw­nych sformułowań. Przybliżmy naj­ważniejsze sformułowania.

Kamień w kotle Vaillant

Nadmierna twardość wody w kotle c.o. Firmy Vaillant jest przyczyną powstawania ka­mienia kotłowego, który osadza się najintensywniej wewnątrz wymienni­ków ciepła.

Odkładaniu się kamienia kotłowego sprzyja wysoka temperatu­ra wody grzewczej. W wyższej tempe­raturze ulegają wytrąceniu się z wody węglany (nietrwała twardość wody) -tym więcej im wyższa jest temperatu­ra.

Gromadzeniu się kamienia kotło­wego wewnątrz wymienników ciepła sprzyja również zmniejszona prędkość przepływu czynnika przez wymien­nik, zwłaszcza w kotłach żeliwnych Vaillant , jak też bezruch gorącej wody, w przy­padku, gdy po wyłączeniu palnika pompa kotła nie ma wybiegu.
Kamień kotłowy zmniejsza spraw­ność kotła i procesu grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Odłożenie się kamienia o grubości 1 mm na po­wierzchni wymiennika zmniejsza je­go sprawność o ok. 10%, tym samym zwiększa zużycie paliwa o podobną wartość. Szacuje się, że wzrost kosz­tów eksploatacji  urządzeń Vaillant na skutek odkładania się kamienia ko­tłowego wynosi średnio ok. 20%.
Kamień kotłowy może również spowodować zniszczenie ważnych elementów kotła Vaillant , nawet wówczas, gdy nie odkłada się bezpośrednio w nich jak pompy, zawory, czy zwykłe rury. Do najczęściej występujących awarii należą:


unieruchomienie wymienników cie­pła poprzez zatkanie przelotu wody    grzewczej,
uszkodzenie wymienników ciepła (pęknięcie) poprzez miejscowe prze­grzanie,
zatarcie pomp obiegowych poprzez zabrudzenie drobinami kamienia ce­ramicznych łożysk ślizgowych,
uszkodzenie zaworów trójdrogo-wych w kotłach dwufunkcyjnych i uszkodzenie zaworów bezpieczeń­stwa poprzez osadzanie się drobin kamienia kotłowego na powierzch­niach uszczelniających,
przetarcie (przedziurawienie) mie­dzianych przewodów hydraulicznych w kotłach wiszących na skutek poru­szających się drobin kamienia z wodą grzewczą.

 


Z inhibitorem lub bez

Jedynym skutecznym rozwiąza­niem zapobiegającym awariom kotłów kotłow na skutek szkodliwego oddziaływania kamienia kotłowego jest zastosowanie wody o odpowiednich parametrach fi­zykochemicznych, dokonywanie co­rocznych przeglądów technicznych, w ramach których będą sprawdzane i ewentualnie odkamieniane wymien­niki ciepła oraz czyszczone pozostałe elementy funkcjonalne kotłów.
Innym rozwiązaniem może być zastosowanie chemicznych zmięk­czaczy wody (inhibitorów), o ile producent urządzeń grzewczych Vaillant na to pozwala. Ze względu jednak na powszechne stosowanie, jako mate­riałów konstrukcyjnych i eksploata­cyjnych, tworzyw sztucznych, w tym zwłaszcza uszczelnień, wielu innych producentów zabrania dodawania jakichkolwiek substancji do wody grzewczej.
Wodę o odpowiednich parametrach fizykochemicznych można uzyskać poprzez zmiękczenie. Są to procesy prowadzące do całkowitego lub czę­ściowego usunięcia rozpuszczalnych soli wapnia, magnezu oraz jonów nie­których wielowartościowych metali.

 

W przypadku Państwa watpliwości oraz obaw czy instalacja grzewcza w Państwa domach jest zanieczyszczona osadami kamienia kotłowego prosimy o konsultacje z Vaillant Serwis Warszawa

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator www - przetestuj za darmo